Časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih

ANDRAGOŠKE STUDIJE

Andragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko--koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima, problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju već i za region jugoistočne Evrope, celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je tematski otvoren za sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, za različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i za učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu.
Izdanja
Najnovije izdanje
casopis
2023 | broj 2
Preuzmi

IZDAVAČ

Institut za pedagogiju i andragogiju
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Čika-Ljubina 18-20, 11000 Beograd E-pošta: ipa.as@f.bg.ac.rs, telefon: 00381-11-3282-985

ipa-logo

ISSN: 0354-5415 (Štampana izdanja)
ISSN
: 2466-4537 (Online izdanja)
UDK
: 37.013.83+374

UREDNIŠTVO

Urednici
MIOMIR DESPOTOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
KATARINA POPOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Saradnici urednika

Maja Maksimović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Aleksandar Bulajić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Asistenti urednika

Nikola Koruga, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Kristina Milanović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sekretar časopisa

Brankica Vlašković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Dizajn

Zoran Imširagić

Tehnička urednica

Irena Đaković

Priprema za štampu

Dosije studio, Beograd

Uredništvo
Šefika Alibabić-Hodžić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Marcie Boucouvalas,Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
George A. Koulaouzides, Hellenic Open University, Greece
Sabina Jelenc, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Snežana Medić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Sandra L. Morrison, University of Waikato, New Zealand
Balázs Németh, University of Pécs, Hungary
Ekkehard Nuissl von Rein, University of Kaiserslautern, Germany
Kristinka Ovesni, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Aleksandra Pejatović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Borut Mikulec, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Cristina Maria Coimbra Vieira, University of Coimbra, Portugal
Tamara Nikolić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Niamh O’Reilly, AONTAS (National Adult Learning Organisation), Ireland

Lektura i korektura

Irena Popović

Lektura i korektura engleskog jezika

Tamara Jovanović, Duška Tomanović

Štampa

Službeni glasnik, Beograd

LISTA RECENZENATA

dr Antonia Batzoglou
The Royal Central School of Speech and Drama
University of London

dr Dragan Bulatović
Odeljenje za istoriju umetnosti
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

dr Sanja Đerasimović
Univerzitet u Eksiteru, Ujedinjeno Kraljevstvo

dr Hajdana Glomazić
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

dr Barry Golding
Federation University Australia

dr Maurice de Greef
Univerzitet Vrije u Briselu, Belgija

dr John Henscke
Univerzitet Lindenvud, Sjedinjene Američke Države

dr Joanna Ostrouch-Kamińska
Univerzitet Varmije i Mazurije u Olštinu, Poljska

Dr George Koulaouzides
Helenski otvoreni univerzitet, Grčka

dr Milica Marušić,
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

dr Miloš Milenković
Univerzitet u Beogradu, Srbija

dr Miljana Milojević
Univerzitet u Beogradu, Srbija

dr Alison Laurie Neilson
Univerzitet u Koimbri, Portugalija

dr Edmée Ollagnier
profesor u penziji, Univerzitet u Ženevi, Švajcarska

dr Milka Oljača
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

dr Goran Opačić
Univerzitet u Beogradu, Srbija

dr Ognjen Radonjić
Univerzitet u Beogradu, Srbija

dr Marko Radovan
Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

dr Jost Reischmann
Univerzitet Bamberg, Nemačka

dr Maja Savić
Univerzitet u Beogradu, Srbija

dr Luiza Olim de Sousa
Severozapadni univerzitet u Počestfromu, Južna Afrika

Ser Alan Tuckett
Univerzitet u Vulverhemptonu, Ujedinjeno Kraljevstvo

dr Zoran Velkovski
Univerzitet u Skoplju, Severna Makedonija

KATALOGIZACIJA I INDEKSIRANJE

Andragoške studije izlaze od 1994. godine dva puta godišnje. Uređivačku politiku vodi Institut za pedagogiju i andragogiju, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Čika-Ljubina 18–20, 11000 Beograd, u saradnji sa Društvom za obrazovanje odraslih, Garsije Lorke 9, 11060 Beograd. Izdavanje časopisa podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Katalogizacija časopisa
Narodna biblioteka Srbije, Beograd. Andragoške studije su časopis otvorenog pristupa koji je odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kategorizovan kao časopis međunarodnog značaja (M23). Andragoške studije su u okviru liste European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) ustanovljene kao časopis međunarodnog autorstva.
Indeksiranje časopisa
Narodna biblioteka Srbije, Beograd i Konzorcijum biblioteka Srbije
http://kobson.nb.rs

Srpski citatni indeks http://scindeks.ceon.rs

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

Biblioteka Nemačkog Instituta za obrazovanje odraslih DIE, Bon

UPUTSTVO ZA AUTORE PRILOGA

Predaja rukopisa

Časopis publikuje radove koji nisu ranije objavljeni na drugom mestu. Uredništvo prihvata rukopise isključivo predate u elektronskoj formi, odnosno u formi MS Word dokumenta i koji su kao takvi poslati na adresu E-pošte: ipa.as@f.bg.ac.rs, Instituta za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd).

Stilska forma rukopisa

Predati rukopisi moraju imati između 30.000 i 60.000 karaktera u obimu (sa razmacima i referencama) i biti napisani latiničnim pismom. Uz to je neophodno dostaviti i apstrakt rada u obimu do 1000 karaktera (sa razmacima), 3-5 ključnih reči, kao i najvažnije podatke o autoru/ki rada, (u obimu do 250 karaktera, uključujući razmake). Neophodno je navesti trenutnu poziciju na kojoj se autor/ka nalazi, tj. instituciju ili organizaciju u kojoj je zaposlen/a, godinu rođenja (koja se ne objavljuje, već služi u svrhe katalogizacije), kao i adresu E-pošte. Ukoliko rad ima više autora, za svakog pojedinačnog autora/ku treba navesti sve prethodno navedene podatke. Sem naslova, rad može sadržati i dva nivoa podnaslova, koji se ne numerišu. Za sva isticanja i naglašavanja u tekstu koristiti kurziv (italik), ne koristiti podvlačenja i druge forme naglašavanja. Slike, tabele i grafičke prikaze treba označiti odgovarajućim brojem (arapskim) i naslovom koji ih jasno objašnjava i dostaviti ih u formatu pogodnom za štampanje.

Jezik

Radovi se dostavljaju na srpskom, engleskom, nemačkom, hrvatskom, bosanskom i crnogorskom jeziku, a jezici objavljivanja su srpski (kao i hrvatski, bosanski, crnogorski) i engleski. Za tekstove na srpskom jeziku uredništvo obezbeđuje prevod apstrakata na engleski, a za tekstove na engleskom prevod apstrakata na srpski jezik.

Citiranje i literatura

Pozive na literaturu treba davati u tekstu, u zagradama, a fusnote koristiti samo kada je neophodno, npr. za komentare i dopunski tekst. Pri citiranju izvora (štampanih i elektronskih) i u bibliografiji koristiti isključivo APA stil (APA Citation Style - American Psychological Association). Detaljnije u: Publication manual of the American Psychological Association (6th edition). (2010). Washington, DC: American Psychological Association. Za dodatne informacije pogledati: http://www.apastyle.org/. Kod tekstova na srpskom jeziku imena stranih autora/ki u tekstu navode se u transkripciji prilikom prvog poziva na autora/ku ili izvor, uz navođenje prezimena u originalu u zagradi (u sledećim pozivima na istog autora/ku dovoljno je navesti samo transkripciju) ili prezimena u originalu u celom tekstu. Na kraju rada navodi se spisak korišćene literature. Poželjno je ograničiti broj radova koji se navode u literaturi na 25. Radovi se navode abecednim redom. Za tačnost citata i referenci odgovorni su autori.

Recenziranje

Rukopis inicijalno pregleda uredništvo Časopisa kako bi utvrdilo da li je on skladu sa tematskim okvirima i stilskim odrednicama Andragoških studija. Rukopis se vraća autorima u slučaju da ne ispunjava date kriterijume. Ukoliko rukopis ispunjava tematske i stilske kriterijume Časopisa, onda se iz njega uklanjaju podaci o autoru i instituciji iz koje dolazi (kako recenzenti ne bi znali podatke o autoru) i po izboru Uredništva prosleđuje na recenziju. Rukopis recenziraju dva spoljna/nezavisna recenzenta koja imaju akademsku titulu, predstavljaju eksperte u svojoj oblasti i zaposleni su u akademskoj ustanovi a za koje uredništvo procenjuje da su kompetentni da izvrše recenziju datog rukopisa. Recenzije su tajne. Završene recenzije se u propisanom formatu dostavljaju uredništvu. U skladu sa preporukama recenzenata Uredništvo donosi jednu od tri moguće odluke o prihvatanju rukopisa: prihvatanje, uslovno prihvatanje ili neprihvatanje. U slučaju uslovnog prihvatanja, Uredništvo definiše izmene koje je potrebno izvršiti kako bi rukopis bio prihvaćen i dalje ih prosleđuje autoru. Nakon izvršenih izmena u rukopisu, Uredništvo kontaktira autora/ku o sledećim koracima u procesu objavljivanja. Prihvaćeni rukopisi se objavljuju, pre čega se autori obaveštavaju o pozitivnoj oceni recenzenata.

O redosledu članaka u časopisu odlučuju urednici. Članci se razvrstavaju po sledećim kategorijama: izvorni/originalni naučni radovi, pregledni radovi, stručni radovi. Časopis objavljuje i: prevode značajnih dokumenata (i, izuzetno, prevode članaka objavljenih na nekom drugom mestu), hronike, prikaze i kritike, intervjue i polemike, bibliografije i informacije o aktuelnim događanjima (skupovima, projektima, publikacijama) iz zemlje, regiona, Evrope i sveta.

Kriterijumi recenzije

Važnost problema: Problem, tj. predmet kojim se rukopis bavi treba da doprinosi znanju ili teorijskom razumevanju bitnom za obrazovanje i učenje odraslih. Proceni važnosti rukopisa dodatno doprinosi ukoliko se autor/ka u radu bavi pitanjima razumevanja ili unapređivanja prakse.

Tematski okvir rada: U apstraktu i uvodnom delu rada, čitaocima treba biti obezbeđen dovoljan broj informacija o tematskom okviru i nalazima relevantne literature kako bi bili u stanju da razumeju predmet/problem na koji je rad fokusiran.

Problem/svrha rada: Svrha rada treba biti jasno i nedvosmisleno izneta u tekstu, što između ostalog zahteva jasno opisan problem istraživanja/proučavanja.

Pregled relevantne literature: Istraživanje određenog problema i proučavanje željene teme moraju biti povezani sa empirijskim i teorijskim podacima i nalazima iz relevantne literature. Takođe, primenljivosti istraživanja i kvalitetu diskusije se pri tom pridaje veća važnost nego dužini pregleda literature.

Metodologija: Metodološki pristup i procedure moraju biti primereni definisanom problemu i svrsi istraživanja.

Rezultati istraživanja: Rezultati istraživanja moraju biti prikazani i tako dokumentovani da ukazuju na jasnu vezu sa postavljenim problemom i svrhom istraživanja. Dokazi koji se iznose u cilju potkrepljivanja zaključka/zaključaka moraju biti jasno identifikovani i struktuirani u dovoljno opširnom obimu. Takođe bi morali uključivati (ali ne i isključivo): prikaz statistike, tabela i grafikona, citata i parafraza, podataka dobijenih posmatranjem, referencama.

Zaključci: Zaključci i logičko proizvođenje teza moraju biti jasno izvedeni, značajni i uverljivo podržani dokazima.

Čitljivost: Svi rukopisi moraju biti dobro organizovani, strukturisani i čitljivi.

Autorska prava

Sva prava zadržava Institut za pedagogiju i andragogiju, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet © 2002. Redakcija zadržava pravo izmena u tekstu. Za objavljivanje priloga se ne isplaćuje honorar. Prevod ili naknadno objavljivanje tekstova iz časopisa u drugim izvorima je besplatno, uz obaveznu prethodnu saglasnost uredništva. Saglasnost nije potrebna za korišćenje časopisa u istraživačke i nastavne svrhe, za citiranje, prikaze, kritike i u privatne svrhe. Kod citiranja i objavljivanja delova časopisa poželjno je obavestiti uredništvo.

KONTAKT

Institut za pedagogiju i andragogiju, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet,
Čika-Ljubina 18-20, 11000 Beograd
ipa.as@f.bg.ac.rs
+381 11 3282 985
od 10-14 (ponedeljak, sreda, petak)
Cena godišnje pretplate: za Srbiju – u visini 80€ u dinarskoj protivvrednosti (PDV uključen), za inostranstvo – 80€.
Načini plaćanja: uplata na račun Instituta za pedagogiju i andragogiju (uputstvo za uplatu se dobija od Instituta na zahtev za pretplatu).