2015, broj 1


ČLANCI

Borut Mikulec, Stvaranje politike obrazovanja odraslih iz evropske perspektive

Alan Tuckett, Katarina Popović, ‘Što se više stvari menjaju, sve više ostaju iste’: Pismenost odraslih od 2000 god. - stanovište civilnog društva

Dragan Bulatović, Studije baštine kao temelj očuvanja humanističkog obrazovanja

Radivoje Kulić, Srećko Milačić, Igor Đurić, Kvalitet ljudskog potencijala i ekonomski razvoj na nacionalnom nivou

Sandra Lee Morrison, Obrazovanje odraslih u okviru sheme kružne migracije. Studija slučaja sa Novog Zelanda

Sabina Jelenc Krašovec, Stariji odrasli u otvorenim javnim prostorima – aktivnosti i uloga učenja

Jovan Miljković, Marija Schramm, Organizaciona subkultura i obrazovanje zaposlenih

Marija Mijušković, Saša Simović, Uticaj metakognitivnih strategija na efikasno razumijevanje teksta u univerzitetskoj nastavi stranog jezika

Jelena Anđelković Labrović, Gordana Milosavljević, Mogućnosti primene koncepta ličnog okruženja za E-učenje 2.0

DOKUMENTI

Svetski obrazovni forum 2015, Inčonska deklaracija - Obrazovanje 2030: Ka inkluzivnom i pravičnom kvalitetnom obrazovanju i celoživotnom učenju za sve

HRONIKA, POLEMIKA, KRITIKA

Alan Knox, Jost Reischmann, Zoran Jelenc, In Memoriam Dušan Savićević 1926-2015.

European InfoNet Adult Education - Uwe Gartenschlaeger: Quality and Equality in World Education

Jovan Miljković, Prikaz knjige - Aleksandra Pejatović i Violeta Orlović Lovren: Zaposlenost i obrazovanje posle pedesete